KDK Info Sp. z o.o. > Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników i Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie
KROK 2 → Pobierz plik z dokumentami rekrutacyjnymi
KROK 3 → Prześlij mailem na adres biuro@wspomaganie4.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych
KROK 4 → Odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do Projektu
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym Biurem Projektu.

Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt skierowany jest do 300 osób (w tym 248 kobiet i 44 mężczyzn) pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów, którzy potwierdzą lub deklarują współprace z jedną ww. instytucji z miast, powiatów oraz gmin na terenie całej Polski.

Z jednej szkoły/przedszkola/placówki może wziąć udział więcej niż jedna osoba.

Uczestnicy Projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do projektu):
• miejsce pracy: publiczna i niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówka doskonalenia nauczycieli, biblioteka pedagogiczna, osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę z jednej ww. instytucji bądź deklarują nawiązanie współpracy;
• stanowisko: pracownik
• przedłożyć zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia w ciągu 7 miesięcy od zakończenia szkolenia, procesu wspomagania w szkole/przedszkolu/ placówce;
• brak przesłanek do wykluczenia (szkoła/ przedszkole/ placówka nie jest przewidziana do likwidacji).

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!
Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz wybierz grupę szkoleniową, w zakładce MENU – Programy szkoleń »

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
Umowa uczestnictwa wraz z załącznikami, tj.:
• załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
• załącznik nr 2 – Oświadczenie o frekwencji
• załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku wykluczenia
• załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przeprowadzenia procesu wspomagania
• załącznik nr 5 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
• załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące zatrudnienia/współpracy
• załącznik nr 7 – Zgoda dotycząca przeprowadzenia diagnozy potrzeb
• załącznik nr 8 – Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych
• załącznik nr 9 – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy, kopię dokumentu dostarcza Uczestnik/Uczestniczka

Ww. dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@akademiawspomagania4.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne.

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego